تلخ - پست آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

تلخْ میگُذرد!

این روز ها را میگویَم!

ڪـہ قَرار استْ از تو ڪـہ آرامِ جانِ لحظـہ هایم بودے

براے دِلم یڪ انسانِ معمولے بسازم!

 
Alone Man Wallpaper

پینوشت:
مجبورم با قالب عزیزم خداحافظے ڪنم .قالبے ڪـہ واسـہ وب مشترڪمون با مژان ساختـہ بودم واسم سختـہ اما اینم رو اون همـہ لحظات سخت.دم همـہ تون گرم همـہ ے شما هایے ڪـہ اومدینو بهم سر زدین . دلم نمیاد وب رو حذفش ڪنم چون باهاش زندگے ڪردم باهاش خاطره ها دارم ، باهاش حرفاے دلمو زدم و درد دل ڪردم .

آی مردم من غریبستانیم    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامتداد لحظه ای بارانیم 

شهر من آن سوتر از پروازهاست  ـــــــــــــــــ در حریم آبی افسانه هاست

شهر من بوی تغزل می دهد ـــــــــــــــــــــــ هرکه می آید به او گل میدهد

دشت های سبز ، وسعت های ناب ـــــــــــ نسترن ،نسرین ، شقایق ، آفتاب

باز این اطراف حالم را گرفت ــــــــــــــــــــــــــــــــ لحظه ی پرواز بالم را گرفت

می روم آن سو تورا پیدا کنم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در دل آیینه هاجا واکنم

[ سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 19:55 ] [ فرهاد عباسیان ]
[ ]